Kongresy

Zimní revmatologické dny – OSTRAVA 2020

Aktivní účast

INFORMACE A POKYNY PRO AKTIVNÍ ÚČAST

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 31. říjen 2019. Přihlášku včetně abstrakt je možné podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti na www.revmatologicka-spolecnost.cz/ostrava2020.

Pro abstrakta přijatých volných sdělení je nezbytné dodržet následující úpravu textu:

  • Název práce: velká písmena, tučné písmo
  • Jméno autora (autorů): velká písmena, netučné písmo, v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
  • Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město, kurzíva (v on-line formuláři vpisujte do kolonky „společnost“; pokud je pracoviště autora a spoluautorů odlišné, označte toto číslem se závorkou za jménem a před pracovištěm)
  • Forma a text abstraktu: strukturovaná forma – úvod, metody, výsledky, závěr, rozsah maximálně 35 řádků, 60 znaků na řádku, text napsaný v textovém editoru Word, písmo: Times New Roman, velikost max. 12 bodů (tomuto nastavení odpovídá rámeček o rozměrech 18 x 13,5 cm). Ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů tučně s dvojtečkou

 

Certifikace
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou komoru a ohodnocena kredity, jako akce kontinuálního vzdělávání. Registrovaní účastnící obdrží do 7 dnů od skončení sympozia elektronický certifikát o účasti na svojí elektronickou adresu.

Audiovizuální technika

  • Žádáme přednášející, aby svoji prezentaci předali personálu Congress Prague před začátkem nebo v průběhu odborného programu, nejpozději však během přestávky před blokem přednášek, jehož součástí tato prezentace je.
  • Akceptovány jsou pouze prezentace kompatibilní s MS Windows. Prezentace založené na jiných systémech, např. OS X nebo Linux, akceptovány nebudou.
  • Akceptované formáty prezentací jsou .pptx (Microsoft PowerPoint, verze 2007 nebo novější) a formát pdf. Videosekvence by měly být ve formátu .wmv nebo .avi.
  • Prezentace předávejte na USB klíčích, externích pevných discích a ve výjimečných případech na CD / DVD. Jiné zdroje prezentací nebudou akceptovány.
  • Pro prezentace odborného programu konference je možné použít výlučně techniku zajištěnou organizátorem konference. Použití vlastního počítače je možné pouze na základě domluvy s technickým personálem Preview Pointu. Pokud pro svoji prezentaci budete chtít použít počítač Apple Macintosh, nezapomeňte si s sebou vzít příslušnou VGA redukci.
  • V případě jakýchkoliv speciálních požadavků ohledně techniky kontaktujte organizátora konference, a to v dostatečném předstihu před konferencí.