Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Zimní revmatologické dny – OSTRAVA 2020 » Obchodní podmínky

Zimní revmatologické dny – OSTRAVA 2020

Závazné obchodní podmínky

Závazná obchodní a platební pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem Zimních revmatologických dnů Ostrava 2020 (dále jen vzdělávací akce) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem vzdělávací akce je Congress Prague a pořadateli, na základě uzavřené smlouvy, zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na vzdělávací akci musí být závazně potvrzeny do 15. listopadu 2019.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na webových stránkách, nebo v Programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzertní nebo reklamní plocha nebo výstavní plocha nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. prosince 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 8. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 9. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení vzdělávací akce.
 10. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05 % neuhrazené částky za každý den prodlení.
 11. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 12. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 13. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 30. listopadu 2019, činí stornovací poplatek 30% z ceny objednaných účastí;
  • do 15. prosince 2019, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednaných účastí;
  • 16. prosince 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednaných účasti;
  • O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
  • Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti.
  • V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
  • Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.
 14. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jeho materiální zajištění.
 15. Je nepřípustné, v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky konference na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.