Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 14. zimní urologické sympozium » Inzerce a doprovodná výstava

14. zimní urologické sympozium

Inzerce a doprovodná výstava

Vážení přátelé a partneři české urologie,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 14. ročník zimního urologického sympozia, které bude tradičně pořádáno Urologickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Sympozium se koná v Hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně ve dnech 13. až 16. ledna 2019.
Jménem pořadatelů si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou základních možností účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci sympozia.
Naše nabídka je komplexní, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace.
Těšíme se na Vaši účast a na setkání ve Špindlerově Mlýně.

S úctou,
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. a Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. – prezidenti sympozia
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM a MUDr. Marek Schmidt, FEBU – sekretáři sympozia

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadateli 14. ročníku zimního urologického sympozia jsou Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Urologická klinika Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen pořadatelé).
 2. Organizátorem sympozia je Congress Prague a pořadatelům zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na sympoziu musí být závazně potvrzeny do 15. prosince 2018.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 31. prosince 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje – li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení sympozia.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání sympozia zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete průběžně na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz. Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 15. prosince 2018.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 31. prosince 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Reklama na webové stránce sjezdu
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
Umístění
úvodní stránka
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem;
10.000 CZK
Reklama v elektronickém programovém sborníku ZUS
parametry pro dodání elektronických podkladů: statický elektronický formát (-pdf, -jpg), barva 4/0)
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2018
Umístění
v rámci inzertní části elektronického sborníku;
10.000 CZK
Výstavní plocha s příslušenstvím
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2018
výstavní plocha 3 m2
plocha je bez příslušenství, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace;
10.000 CZK
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací;
15.000 CZK
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: dva stoly čtyři židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací, elektrická přípojka 3kW;
20.000 CZK
Plocha pro umístění reklamního banneru
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2018
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
8.000 CZK
plocha pro umístění reklamního banneru před vchodem do kongresového sálu
plocha banneru: max. 2 m2
10.000 CZK
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
15.000 CZK
Distribuce tištěných materiálů a firemních tiskovin účastníkům ZUS
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2018
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům sjezdu v rámci registrace
parametry: formát A4, max. 5 listů
5.000 CZK
Sponzorovaná firemní přednáška
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 31. října 2018; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor sympozia
firemní sponzorovaná přednáška 15 min.
cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na webu sympozia, prezentaci přednášky v Programovém sborníku
25.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, dle platné sazby.

Stáhněte si PDF soubor s aktuální nabídkou možností firemní prezentace s objednávkovým formulářem.

ON-LINE objednávkový formulář

Závazná obchodní pravidla pro objednávku

 1. Obchodní pravidla upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 2. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem potvrzení objednávky tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 3. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/zus2019 v Programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 4. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 5. Firemní prezentací se rozumí satelitní symposium nebo sponzorovaná přednáška zařazená do odborného programu.
 6. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnuta ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu za objednanou inzerci, reklamu, výstavní plochu nebo firemní prezentaci musí objednatel uhradit na základě faktury organizátora nejpozději do 31. prosince 2018.
 8. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  • do 15. prosince 2018, činí stornovací poplatek 25% z ceny objednané inzerce, reklamy výstavní plochy nebo prezentace;
  • do 31. prosince 2018, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace;
  • 1. ledna 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 9. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 10. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.