Kongresy

15. zimní urologické sympozium

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení přátelé a partneři české urologie,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 15. ročník zimního urologického sympozia, které bude tradičně pořádáno Urologickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Sympozium se koná v Hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně ve dnech 10. až 13. ledna 2021.
Jménem pořadatelů si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou možností partnerské a sponzorské účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci sympozia.
Naše nabídka je komplexní, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy. Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace.
Těšíme se na Vaši účast a na setkání ve Špindlerově Mlýně.

S úctou,
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. a Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. prezidenti sympozia
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM a MUDr. Marek Schmidt, FEBU sekretáři sympozia

Závazná pravidla pořadatele

 1. Tato pravidla pořadatelů sympozia jsou závazná pro všechny partnery, sponzory kongresu a všechny účastnící se firmy na sympoziu bez výjimky. Jejich dodržování je základním předpokladem pro účast na sympoziu.
 2. Pořadateli 15. zimního urologického sympozia 2021 (dále jen „sympozium“) jsou Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Katedra urologie IPVZ Praha a Urologická klinika Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „pořadatele“).
 3. Organizátorem sympozia je Congress Prague a pořadatelům zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 4. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na sympoziu musí být závazně potvrzeny do 1. prosince 2020.
 5. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 25. prosince 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 6. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 7. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení sympozia.
 8. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 9. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 10. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedeny bankovním převodem.
 11. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem sympozia použity výhradně na organizaci a přípravu odborného programu sympozia a jeho materiálního zajištění.
 12. Je nepřípustné v době konání sympozia v místě konání sympozia zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete průběžně na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz. Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 1. prosince 2020.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor zajištění denního servisu minerální vody pro účastníky odborného programu v kongresovém sále
Sponzor občerstvení v rámci programových přestávek sympozia
Sponzor, dodavatel účastnických tašek
Sponzor elektronického programového sborníku sympozia
Sponzor audiovizuální techniky pro odborný program
Sponzor registrace

Pozice

Generální partner

Cena minimální cena 300.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 12 m2 v rámci doprovodné výstavy ZUS;
 • Plocha pro reklamu v elektronickém programovém sborníku ZUS,
  parametry: elektronický formát, barva 4/0, produktová inzerce;
 • Plocha pro reklamní bannery v kongresovém sále
  parametry: 2 ks bannerů, max. plocha banneru 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web gen. partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemního sympozia do odborného programu ZUS,
  parametry: vyhrazený čas 30 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění sympozia na místě, prezentace sympozia v materiálech a na webových stránkách ZUS;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách a v elektronickém programovém sborníku s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10 v sadě; obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 30 sekund
  v kongresovém sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena minimální cena 175.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy ZUS;
 • Plocha pro reklamu v elektronickém programovém sborníku ZUS,
  parametry: elektronický formát, barva 4/0, produktová inzerce;
 • Plocha pro reklamní banner v kongresovém sále,
  parametry: 1 ks banneru, max. plocha banneru 2 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemní podporované přednášky do odborného programu ZUS,
  parametry: vyhrazený čas 15 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění na místě, prezentace přednášky v materiálech a na webových stránkách ZUS;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách a v elektronickém programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 3, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru; obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 15 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost; parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena minimální cena 75.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy ZUS;
 • Plocha pro umístění loga partnera na vnitřní straně elektronického programového sborníku ZUS,
  parametry: elektronický formát, logo, barva 4/0;
 • Plocha pro umístění loga partnera v kongresovém sále,
  parametry: logo - banner, barva, max. plocha loga 0,5 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemní sponzorované přednášky do odborného programu ZUS,
  parametry: vyhrazený čas 10 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění na místě, prezentace v materiálech a na webových stránkách ZUS;
 • Zveřejnění pozice – jména partnera na webových stránkách a v elektronickém programovém sborníku.
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 3, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru; obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
Pozice

Mediální partner

Cena minimální cena 40.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy ZUS;
 • Plocha pro umístění loga v elektronickém programovém sborníku ZUS,
  parametry: elektronický formát, logo, barva 4/0;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • Zveřejnění pozice – jména mediálního partnera na webových stránkácha v elektronickém programovém sborníku.

Nabídka dalších možností sponzorské spolupráce

Pozice

Sponzor zajištění denního servisu minerální vody pro účastníky odborného programu v kongresovém sále

Cena minimální cena 40.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Zahrnuje finanční příspěvek na dodávku a založení balené minerální vody pro účastníky odborného programu sympozia, denně v rámci dopoledního a odpoledního programu, v množství dle počtu registrovaných účastníků.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera, včetně umístění reklamního banneru sponzora v kongresovém sále. parametry: 1 ks banneru, max. plocha banneru 2 m2;
Pozice

Sponzor občerstvení v rámci programových přestávek sympozia

Cena minimální cena 40.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů občerstvení v rámci vybrané přestávky v programu sympozia pro účastníky sympozia.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediální partnera, včetně umístění loga sponzora v prostoru občerstvení a označení sponzorované občerstvovací přestávky v programu sympozia.
Pozice

Sponzor, dodavatel účastnických tašek

Cena minimální cena 40.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Příspěvek sponzora nebo přímá dodávka 200 kompletů - konferenčních tašek, poznámkových bloků, tužek a vybavení pro registrované účastníky.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediální partnera s inzertní plochu 200 x 60 mm pro reklamu nebo logo sponzora na účastnické tašce.
Pozice

Sponzor elektronického programového sborníku sympozia

Cena minimální cena 40.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Příspěvek sponzora na vydání 200 ks sborníku.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera s inzertní plochu pro reklamu nebo logo sponzora ve sborníku.
Parametry: elektronický formát, inzerce nebo logo, barva 4/0;
Pozice

Sponzor audiovizuální techniky pro odborný program

Cena minimální cena 40.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů na zajištění audiovizuální techniky pro odborný program sympozia.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera s inzertní plochu pro reklamu nebo logo sponzora ve sborníku.
Parametry: elektronický formát, inzerce nebo logo, barva 4/0;
Pozice

Sponzor registrace

Cena minimální cena 40.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů registrace (registrační průkazy, informační materiály apod.)

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a logo sponzora na registračním průkazu.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

FORMULÁŘ s nabídkou sponzorských možností.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti sponzora a sponzorovaného (partnerů, účastníků).
 2. Partnerstvím a sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí plnění podle některé z inzerovaných partnerských a sponzorských možností uvedených v nabídce.
 3. Plnění poskytnutá podle těchto pravidel nemohou být delegována na třetí osoby.
 4. Partnerský nebo sponzorský příspěvek (finanční příspěvek nebo materiální dodávku) musí partner nebo sponzor poskytnout nejpozději do 1. prosince 2020. Neposkytnutí sjednaného příspěvku má za následek automatický zánik předchozího ujednání v této věci dnem 2. prosince 2020.
 5. Partnerský nebo sponzorský příspěvek poskytnutý podle těchto pravidel lze použít výlučně pro účely, k nimž byl poskytnut.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou účastníci v souladu s obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí účastníci uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se účastníci zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.

 

 

 

 Formulář