Kongresy

30. VÝROČNÍ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH UROLOGŮ 2019

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem 30. VÝROČNÍHO SETKÁNÍ DĚTSKÝCH UROLOGŮ 2019 (dále jen „setkání“), je Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze a Sekce dětské urologie České urologické společnosti ČLS JEP (dále jen pořadatel). Koná se pod odbornou záštitou České urologické společnosti ČLS JEP.
 2. Smluvním organizátorem setkání je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na setkání musí být závazně potvrzeny do 15. dubna 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 30. dubna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení setkání.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání setkání zvát registrované účastníky setkání na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
Závazná objednávka musí být objednatelem uplatněna nejpozději do 15. dubna 2019. Objednávku doručenou po tomto termínu již nebude možné přijmout z důvodu vyúčtování podle Závazných pravidel pořadatele.
Vyúčtování a fakturaci závazné objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 30. dubna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100, Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor, dodavatel účastnických tašek
Sponzor Programového sborníku s abstrakty
Sponzor registrace
Sponzor oběda na symposiu
Sponzor občerstvení s kávou
Sponzor kongresového oběda

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Generální partner

Cena

50.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 • Plocha pro umístění 2 ks reklamních bannerů v přednáškovém sále,
  parametry: 2 ks banneru, max. plocha banneru 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web gen. partnera; obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemní podporované přednášky do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 15 min., přednáškový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, prezentace přednášky v tištěných materiálech a na webových stránkách;
 • 3 bezplatné registrace pro účastníky delegované generálním partnerem
 • 3 bezplatné vstupenky na společnou večeři, 17. května 2019 na pozvání pořadatele;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku a na oficiálních webových stránkách s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10, obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v délce 15 vteřin v přednáškovém sále v přestávkách odborného programu,
  obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost; parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena

30.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 2 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva, vnitřní strana;
 • Plocha pro umístění reklamního banneru v přednáškovém sále,
  parametry: 1 ks banneru, max. plocha banneru 2 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web gen. partnera; obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemní podporované přednášky do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 8 min., přednáškový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, prezentace přednášky v tištěných materiálech a na webových stránkách;
 • 2 bezplatné registrace pro účastníky delegované hlavním partnerem
 • 2 bezplatné vstupenky na společnou večeři, 17. května 2019 na pozvání pořadatele;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku a na oficiálních webových stránkách s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 3, obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v délce 5 vteřin v přednáškovém sále v přestávkách odborného programu,
  obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost; parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena

15.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Plocha pro umístění reklamního banneru partnera v registraci,
  parametry: jeden ks. banneru, max. plocha banneru 2m2;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A6, barva, vnitřní strana;
 • Plocha pro umístění loga v přednáškovém sále,
  parametry: 1 ks loga, max. plocha loga 0,5 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web gen. partnera; obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 1 bezplatná registrace pro účastníka delegovaného partnerem
 • 1 bezplatná vstupenka na společnou večeři, 17. května 2019 na pozvání pořadatele;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku a na oficiálních webových stránkách
Pozice

Mediální partner

Cena

10.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Plocha pro umístění reklamního banneru v přednáškovém sále,
  parametry: 1 ks banneru, max. plocha banneru 1 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web gen. partnera; obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Plocha pro umístění loga v Programovém sborníku,
  parametry: formát A8, v přehledu partnerů na vnitřní straně tisku;
 • 1 bezplatná registrace pro reprezentanta mediálního partnera;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku a na oficiálních webových stránkách
Pozice

Sponzor, dodavatel účastnických tašek

Cena

10.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Příspěvek sponzora nebo přímá dodávka 90 kompletů – konferenčních tašek, poznámkových bloků, tužek a vybavení pro registrované účastníky.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a inzertní plochu 200 x 60 mm pro reklamu nebo logo sponzora na účastnické tašce.

Pozice

Sponzor Programového sborníku s abstrakty

Cena

10.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Příspěvek sponzora na vydání 90 ks sborníku abstrakt.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a inzertní plochu formátu A5 pro reklamu nebo logo sponzora ve vnitřním bloku sborníku.

Pozice

Sponzor registrace

Cena

10.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů registrace (závěsné šňůry s logem sponzora, registrační průkazy, info. materiály apod.)

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu A7 na výšku na zadní stranu registračního průkazu.

Pozice

Sponzor občerstvení s kávou

Cena

10.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů vybraného občerstvení s kávou v rámci programu setkání.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu elektronického reklamního banneru na webu setkání a dodaného reklamního banneru v místě občerstvení.

Pozice

Sponzor kongresového oběda

Cena

15.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů kongresového oběda 17. nebo 18. května, v rámci programu setkání

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu elektronického reklamního banneru webu setkání a dodaného reklamního banneru v místě podávání oběda.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (sponzora) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (sponzorem) a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím nebo sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (sponzorských) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo sponzorské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtování plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou sponzor a organizátor setkání v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (sponzor) a organizátor serkání uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner (sponzor) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely Vaší účasti a prezentace jako objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti jako objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas můžete jako objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.


Formulář