Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » ELASTOGRAFIE JATER 2020 » Inzerce a doprovodná výstava

ELASTOGRAFIE JATER 2020

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatelů

 1. Pořadatelem konference ELASTOGRAFIE JATER 2020 je Klinika hepatogastroenterologie IKEM Praha, pod odbornou záštitou České hepatologické společnosti ČLS JEP, České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM, prof. MUDr. J. Špičáka, CSc. (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem kurzu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jimi stanovených pravidel.
 3. Všechny objednávky účasti a prezentace na konferenci musí být závazně potvrzeny do 10. září 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 25. září 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3 těchto závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jejího materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky konference na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10. Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na kongresovém portálu organizátora www.congressprague.cz/eja2020.

 

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE A PROJEKCE KONFERENCE

parametry pro dodání elektronických podkladů: statický banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu konference, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů

úvodní webová stránka konference

dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem. Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB. Termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů

15.000 CZK
zařazení prezentačního slide

zařazení prezentačního slide v délce 5 sekund (logo nebo reklama objednatele do reklamní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále v přestávkách programu. Parametry pro dodání elektronických podkladů: formát power point, 5 sekund, bez ozvučení, statický obrázek nebo animace

8.000 CZK
Výstavní plocha na doprovodné výstavě

termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 10. září 2020

výstavní plocha 3 m2

příslušenství: plocha je bez příslušenství, jedna bezplatná vystavovatelská registrace

8.000 CZK
výstavní plocha 4 m2

příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace

15.000 CZK
výstavní plocha 6 m2

příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace

20.000 CZK
plocha pro umístění reklamního banneru v konferenčním sále

plocha banneru: max. 2 m2

8.000 CZK
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům akce v rámci registrace

parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů

3.000 CZK

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor konference.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/eja2020, podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel, dle Závazných pravidel pořadatele a na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 25. září 2020.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 25. září 2020, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednaných účastí;
  • 26. září 2020 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednaných účasti;
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.