Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2020 » Inzerce a doprovodná výstava

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2020

Inzerce a doprovodná výstava

Stáhněte si pdf soubor s nabídkami ZDE.

Pravidla pořadatele kongresu

 1. Tato Pravidla pořadatele kongresu jsou závazná pro všechny partnery, sponzory kongresu a všechny účastnící se firmy na kongresu bez výjimky. Jejich dodržování je základním předpokladem pro účast na kongresu.
 2. Pořadatelem XXVII. pražských chirurgických dnů 2020 (dále jen „kongres“) je I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen pořadatel).
 3. Odborný program kongresu je připravován ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP a Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS.
 4. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Pravidel pořadatele a je povinen se jimi řídit.
 5. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 30. dubna 2020
 6. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. května 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 7. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 4. těchto Závazných pravidel.
 8. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 9. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 10. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 11. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 12. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem kongresu použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu kongresu a jejího materiální zajištění. 1
 13. Je nepřípustné, v době konání kongresu, v místě konání kongresu zvát registrované účastníky kongresu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10. Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na kongresovém portálu organizátora www.congressprague.cz/pchd2020.

 

INZERCE (REKLAMA) NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KONGRESU

parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů

úvodní stránka

dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem

8.000 CZK
TIŠTĚNÁ INZERCE (REKLAMA) V PROGRAMOVÉM SBORNÍKU KONGRESU

parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6 na šířku, barva 4/4; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. května 2020

obálka (A5: 148 x 210 mm): str. 2, str. 3, str. 4

12.000 CZK
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm)

10.000 CZK
vnitřní stránka (A6: 148 x 105 mm; na šířku)

6.000 CZK
VÝSTAVNÍ PLOCHA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 13. května 2020

výstavní plocha 3 m2

plocha je bez příslušenství, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace

9.000 CZK
výstavní plocha 4 m2

příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací

12.000 CZK
výstavní plocha 6 m2

příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací

15.000 CZK
výstavní plocha 8 m2

příslušenství: stůl, dvě židle, el. přípojka 3 kW, 2 ks bezplatných vystav. registrací

20.000 CZK
výstavní plocha 10 m2

příslušenství: 2x stůl, 4x židle, el. přípojka 3 kW, 2 ks bezplatných vystav. registrací

25.000 CZK
PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ PLOŠNÉ REKLAMY

termín pro doručení objednávky:průběžně, nejpozději do 1. května 2020

plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace

plocha banneru: max. 2 m2

6.000 CZK
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále

plocha banneru: max. 2 m2

10.000 CZK
DISTRIBUCE TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ ÚČASTNÍKŮM KONGRESU

termín pro doručení objednávky:průběžně, nejpozději do 1. května 2020

distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům kongresu v rámci registrace

parametry: formát A4, max. 5 listů, 500 ks

4.000 CZK
FIREMNÍ SATELITNÍ SYMPOSIUM, SPONZOROVANÁ FIREMNÍ PŘEDNÁŠKA

termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 1. května 2020; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor

firemní satelitní symposium

cena za symposium zahrnuje: čas 40 minut v programu, kongresové sály o 300 a 100 místech, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách a v Programovém bulletinu

40.000 CZK
firemní sponzorovaná přednáška 15 min.

cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresové sály o 300 a 100 místech, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém bulletinu.

25.000 CZK
firemní sponzorovaná přednáška 10 min.

cena za přednášku zahrnuje: čas 10 minut v programu, kongresové sály o 300 a 100 místech, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém bulletinu.

15.000 CZK

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor konference.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/eja2020, podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel, dle Závazných pravidel pořadatele a na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 15. března 2020.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 30. května 2020, činí stornovací poplatek 30 % z ceny objednaných účastí;
  • do 14. května 2020 a později, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednaných účasti;
  • 15. května 2020 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

Navigace kongresu

ORGANIZACE


OSTATNÍ INFORMACE