Kongresy

Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2018

Nabídka sponzorské spolupráce

Vážení partneři české hepatologie,

dovolte nám, abychom Vás jménem České hepatologické společnosti ČLS JEP pozvali na Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP, který se bude konat 8. prosince 2018 v kongresovém centru – Clarion Congress Hotel Prague (Freyova 33, Praha 9) a nabídli Vám možnosti partnerské účasti, prezentace a podpory v rámci této akce.
Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů nebo využijete možnost některé z dalších forem prezentace.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Praze.

S úctou,

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.,
koordinátor akce a vědecký sekretář ČHS ČLS JEP

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
předseda ČHS ČLS JEP

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem Podzimního pracovního dne 2018 je ČHS ČLS JEP.
 2. Organizátorem je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací v rámci Podzimního pracovního dne 2018 musí být závazně potvrzeny do 10. listopadu 2018.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 30. listopadu 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení Podzimního pracovního dne 2018.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání a v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Závaznou objednávku zašlete nejpozději do 10. listopadu 2018 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 813, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Hlavní partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP
Partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP
Mediální partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP

Pozice

Hlavní partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP

Cena 45.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamní banner / logo v konferenčním sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na webových stránkách
  s přesměrováním na web partnera.
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webu a v programu Podzimního pracovního dne s logem hlavního partnera.
 • Distribuce dodaných informačních materiálů v rámci registrace
  parametry: max. počet listů v jedné sadě 10, počet sad 120
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 10 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
  parametry:statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP

Cena 25.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamní banner / logo v konferenčním sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webu a v programu Podzimního pracovního dne s logem partnera.
 • Distribuce dodaných informačních materiálů v rámci registrace
  parametry: max. počet listů v jedné sadě 1, počet sad 120
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 3 sekundy v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
  parametry:statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Mediální partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP

Cena 15.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy pro umístění reklamního banneru 2m2; Plocha pro reklamní banner / logo v konferenčním sále,
  parametry: max. 1 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webu a v programu Podzimního pracovního dne s logem mediálního partnera.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a prezentaci

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (účastníka) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo prezentace podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (účastníkem) a organizátorem akce.
 3. Partnerstvím nebo prezentací podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (prezentačních) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo účastnické plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou partner (účastník) a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (účastník) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany.
 8. Reklamaci se partner (účastník) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváme souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.