Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XIII. slapské symposium 2019 » Sponzoři

XIII. slapské symposium 2019

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem XIII. slapského symposia 2019 (dále jen symposium) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP. (dále jen pořadatel). Sympozium je pořádáno s odbornou účasti a ve spolupráci s Vojenským rehabilitačním ústavem Slapy nad Vltavou
 2. Organizátorem symposia je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na symposiu musí být závazně potvrzeny do 30. dubna 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 31. května 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení symposia.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání XIII. slapského symposia 2019 zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou závaznou objednávku zašlete nejpozději do 30. dubna 2019 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 31. května 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na www.revmatologicka-spolecnost.cz/slapy2019 a www.congressprague.cz/slapy2019 .

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor oběda na symposiu
Sponzor - dodavatel účastnických tašek s vybavením
Sponzor setkání Center biologické léčby
Sponzor občerstvení
Sponzor registrace
Sponzor sborníku abstrakt

Pozice

Generální partner

Cena 125.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 1. Výstavní plocha 10 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 2. Plocha pro reklamu v Programovém sborníku symposia,
  parametry: formát A5, barva, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 3. Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále;
  parametry: max. 2 m2;
 4. Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash s aktivním linkem na web gen. partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 5. Zařazení firemního satelitního symposia do odborného programu;
  parametry: vyhrazený čas 40 min., konferenční sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění symposia na místě, rozhodnutí o zařazení do programu náleží organizačnímu výboru XII. slapského symposia;
 6. 3 bezplatné registrace;
 7. 3 bezplatné vstupenky na společnou večeři 7. června, pořádanou ČRS JEP pro registrované účastníky symposia;
 8. Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem generálního partnera;
 9. Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru symposia;
 10. Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 30 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena 65.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 1. Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 2. Plocha pro reklamu v Programovém sborníku symposia;
  parametry: formát A5, barva, vnitřní strana tisku;
 3. Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále,
  parametry: max. 2m2;
 4. Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 5. 1 bezplatná registrace;
 6. 1 bezplatná vstupenka na společnou večeři 7. června, pořádanou ČRS JEP pro registrované účastníky symposia;
 7. Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 8. Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 3, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru symposia;
 9. Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 15 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena 45.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 1. Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 2. Plocha pro reklamu v Programovém sborníku symposia,
  parametry: formát A6 na šířku, barva, polovina vnitřní stránky;
 3. Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 1 m2;
 4. Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 5. 1 bezplatná registrace;
 6. Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem partnera;
 7. Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru symposia;
 8. Projekce dodaného logotypu v délce 5 vteřin v konferenčním sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statický obrázek bez ozvučení.
Pozice

Mediální partner

Cena 30.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 1. Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 2. Plocha pro umístění loga v Programovém sborníku symposia,
  parametry: formát A8, v přehledu partnerů na vnitřní straně tisku;
 3. Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 0,5 m2;
 4. Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 5. Zveřejnění pozice v Programovém sborníku;
 6. Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru symposia;

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor oběda na symposiu

Cena 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů některého z obědů pro účastníky symposia ve dnech 6., 7., a 8. června 2019.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a umístění loga nebo reklamního banneru sponzora v místě podávání oběda.
Pozice

Sponzor - dodavatel účastnických tašek s vybavením

Cena 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje buď finanční příspěvek na pořízení tašek, poznámkových bloků a psacích potřeb, nebo přímou dodávku 260 sad tašek, poznámkových bloků a psacích potřeb pro účastníky symposia.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a umístění loga sponzora o velikosti 200 x 80 mm na přední straně tašky.
Pozice

Sponzor setkání Center biologické léčby

Cena 65.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na pokrytí nákladů Setkání Center biologické léčby dne 6. června 2019 (konferenční sál – VZ Měřín – Slapy) v ceně 65.000 Kč (bez DPH). Plnění zahrnuje: společný oběd a občerstvení po skončení setkání pro plánovaných 80 účastníků setkání, náklady pronájmu konferenčních prostor a audiovizuální techniky, náklady propagace a organizace setkání na místě.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Hlavní partner symposia a umístění loga nebo reklamního banneru sponzora v místě konání programu setkání CBL.
Pozice

Sponzor občerstvení

Cena 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů občerstvení pro účastníky symposia ve vybrané přestávce denního odborného programu.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner symposia a umístění loga nebo reklamního banneru sponzora v místě občerstvení.
Pozice

Sponzor registrace

Cena 30.000 Kč
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na pořízení registračních průkazů se závěsnými šňůrami, informačních materiálů a certifikátů s kredity v počtu 300 sad pro účastníky symposia.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner symposia a umístění loga sponzora na spodní straně registračního průkazu.
Pozice

Sponzor sborníku abstrakt

Cena 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na pořízení Programového sborníku s abstrakty symposia v tištěné verzi, v počtu 300 sad pro účastníky symposia.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a umístění loga sponzora v grafice sborníku.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (sponzora) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (sponzorem) a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím nebo sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (sponzorských) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo sponzorské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou sponzor a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (sponzor) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner (sponzor) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.


Formulář