Kongresy

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2019

Nabídka sponzorské spolupráce

Informace k parkování

V rámci symposia Třeboňské revmatologické dny 2019 Congress Prague parkování pro firmy nezajišťuje. Zajištěno bude pouze dočasné stání za účelem instalace a demontáže doprovodné výstavy, bližší informace budou v Organizačních pokynech pro doprovodnou výstavu firem, které zveřejníme měsíc před akcí.
V dostupné vzdálenosti od KC Roháč jsou veřejná parkoviště a zóny placeného parkování. Zóna placeného parkování je i v bezprostřední blízkosti KC Roháč v ulici Na Sadech. Přehled nejbližších veřejných parkovišť si můžete stáhnout z oficiálního webu města Třeboň:

www.mesto-trebon.cz.

Kromě plánku nejbližších parkovišť zde najdete všechny nezbytné informace pro parkování v historickém centru Třeboně.

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem Třeboňských revmatologických dnů 2019 (dále jen symposium) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem, na základě smlouvy s ČLS JEP, je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na sjezdu musí být závazně potvrzeny do 1. prosince 2018.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 25. prosince 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení sjezdu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05 % neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání sjezdu zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání
Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení. Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 25. prosince 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor účastnických tašek
Sponzor setkání Center biologické léčby v rámci odborného programu TRD 2015
Sponzor registrace
Sponzor Programového sborníku symposia
Sponzor oběda na symposiu
Sponzor konferenčního občerstvení
Sponzor relaxačního a sportovního doprovodného programu

Pozice

Generální partner

Cena

165.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 12 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku symposia,
  parametry: formát A5, barva, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 • Plocha pro umístění 2 ks reklamních bannerů v konferenčním sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web gen. partnera;
 • Zařazení firemního satelitního symposia do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 60 min., konferenční sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění symposia na místě, rozhodnutí o zařazení do programu náleží organizačnímu výboru symposia;
 • 4 bezplatné registrace pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru symposia;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v délce 30 vteřin v konferenčním sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena

85.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku symposia,
  parametry: formát A5, barva, vnitřní strana;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • Zařazení sponzorované přednášky do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 15 min., konferenční sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, rozhodnutí o zařazení do programu náleží organizačnímu výboru symposia;
 • 2 bezplatné registrace pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru symposia;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v délce 15 vteřin v konferenčním sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena

45.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku symposia,
  parametry: formát A6 (orientace na šířku), barva, polovina vnitřní stránky;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 1 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • 1 bezplatná registrace pro účastníka pozvaného partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru symposia;
 • Projekce dodaného logotypu v délce 5 vteřin v konferenčním sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statický obrázek bez ozvučení.
Pozice

Mediální partner

Cena

25.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 • Plocha pro umístění loga v Programovém sborníku symposia,
  parametry: formát A8, v přehledu partnerů na vnitřní straně tisku;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 0,5 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru symposia;

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor účastnických tašek

Cena

45.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje buď inzerovaný finanční příspěvek na pořízení tašek, poznámkových bloků a psacích potřeb, nebo přímou dodávku 400 sad tašek, poznámkových bloků a psacích potřeb pro účastníky symposia.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a plochu pro umístění loga sponzora o velikosti 200 x 80 mm na přední straně tašky.

Pozice

Sponzor setkání Center biologické léčby v rámci odborného programu TRD 2019

Cena

85.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů setkání Center biologické léčby pořádaného v rámci odborného programu Třeboňských revmatologických dnů 2019.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a plochu pro umístění reklamního banneru sponzora o velikosti 1 m2 v místě konání setkání.

Pozice

Sponzor registrace

Cena

45.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na pořízení registračních průkazů, informačních materiálů a certifikátů s kredity v počtu 400 sad pro účastníky symposia.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a plochu pro umístění loga sponzora o velikosti 80 x 15 mm na horní liště registračního průkazu.

Pozice

Sponzor Programového sborníku symposia

Cena

45.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na pořízení Programového sborníku symposia s abstrakty v tištěné verzi v počtu 400 ks pro účastníky symposia.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a umístění loga sponzora nebo inzerce formátu A5 ve vnitřním bloku Programového sborníku.

Pozice

Sponzor oběda na symposiu

Cena

45.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů některého z konferenčních obědů pro účastníky symposia 9., 10. nebo 11. ledna.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a umístění loga nebo reklamního banneru sponzora v místě podávání oběda.

Pozice

Sponzor konferenčního občerstvení

Cena

25.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů vybraného občerstvení pro účastníky symposia v přestávkách denního odborného programu 9., 10. nebo 11. ledna.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner symposia a umístění loga nebo reklamního banneru sponzora v místě občerstvení.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (sponzora) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (sponzorem) a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím nebo sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (sponzorských) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Cenu sjednaného partnerského plnění (sponzoringu) poskytne partner (sponzor) organizátorovi), v souladu s inzerovanými pravidly), na základě doručené zálohové faktury nebo daňového dokladu, nejpozději do 25. prosince 2018.
 6. Partnerské nebo sponzorské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 7. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou sponzor a organizátor akce v souladu s obecně závaznými předpisy.
 8. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (sponzor) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner (sponzor) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.