Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Zimní revmatologické dny – OSTRAVA 2020 » Inzerce a doprovodná výstava

Zimní revmatologické dny – OSTRAVA 2020

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem Zimních revmatologických dnů Ostrava 2020 (dále jen symposium) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, s podporou partnerů (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem symposia je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na symposiu musí být závazně potvrzeny do 15. listopadu 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. prosince 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení symposia.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05 % neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky konference na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání
Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Nabídka možností firemní prezentace

Plocha pro statický reklamní e-banner umístěný na webové stránce akce
parametry pro dodání elektronických podkladů: statický banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: plochu pro umístění banneru lze objednat kdykoliv do termínu akce, banner bude umístěn do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů, Obsah sdělení na banneru sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
úvodní stránka
plocha pro statický řádkový banner s možnosti aktivního linku na web zadaný objednavatelem
12.000 Kč
Inzerce (reklama) v Programovém sborníku
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, nebo A6 na šířku, barva 4/0; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. listopadu 2019
Obsah inzerce nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm) 12.000 Kč
vnitřní stránka (A6 na šířku: 148 x 105 mm) 8.000 Kč
Výstavní plocha na doprovodné výstavě
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. listopadu 2019
výstavní plocha 3 m2
příslušenství: plocha je bez příslušenství, jedna bezplatná vystavovatelská registrace
8.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
12.000 Kč
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
20.000 Kč
výstavní plocha 8 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace, elektrická přípojka 3kW
25.000 Kč
Reklamní bannery, distribuce tištěných reklamních materiálů v rámci konference
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. listopadu 2019
Obsah reklamy a obsah tištěných reklamních materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
6.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru před vchodem do kongresového sálu
plocha banneru: max. 2 m2
10.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
15.000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům akce v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů
5.000 Kč
Firemní satelitní symposium, sponzorovaná přednáška
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 15. listopadu 2019; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor
firemní satelitní symposium
parametry: cena za symposium zahrnuje: čas 40 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na webových stránkách, prezentaci symposia včetně programu v Programovém sborníku
50.000 Kč
firemní sponzorovaná přednáška 15 minut
parametry: cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na webových stránkách a v Programovém sborníku.
25.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, dle platné sazby.

Stáhněte si PDF soubor s nabídkou možností firemní prezentace.

ON-LINE objednávka Inzerce, nebo doprovodné výstavy

Závazné obchodní podmínky

 

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor Zimních revmatologických dnů Ostrava 2020
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na webových stránkách, nebo v Programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 15. prosince 2019.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 15. prosince 2019, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednaných účastí;
  • od 16. prosince 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednaných účasti;
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti.
 11. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 12. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

 

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely Vaši účasti a prezentace jako objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k Vaši účasti jako objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti jako objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Tento souhlas můžete jako objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.