Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B5

Pozvánka

Aktualizovanou elektronickou pozvánku ve formátu pdf si můžete stáhnout ZDE.

Slovo předsedy České hepatologické společnosti ČLS JEP

Je mi potěšením, že Vás stejně jako v uplynulých dvou letech mohu i na počátku roku 2020 pozvat k účasti v projektu Akademie ČHS a Nadačního fondu ČHS.

V roce 2020 proběhne již čtvrtý ročník Akademie ČHS, generálními partnery tohoto vzdělávacího projektu jsou společnosti AbbVie, Gilead Sciences a Merck Sharp & Dohme. Organizaci akce zajišťuje agentura Congress Prague.

Cílem Akademie ČHS je přiblížit hepatologii, jako dynamicky se rozvíjející obor, mladým lékařům a vzbudit v nich zájem o relativně malý, ale perspektivní obor. Tento cíl se snažíme naplnit formou celoročního vzdělávacího kurzu, sestávajícího ze pěti dvoudenních bloků. Odborný program všech bloků sestavili jejich odborní garanti jako samostatné akce postgraduálního vzdělávání, jejichž nedílnou součástí budou ukázky některých specializovaných výkonů či provádění vyšetřovacích metod.

Dle možností se přirozeně počítá i s aktivní účastí frekventantů Akademie tak, aby měli opravdovou možnost se s jednotlivými praktickými výkony blíže seznámit, či si je i vyzkoušet. Organizačním, ale především odborným garantem celé Akademie ČHS 2020 je kolegium Akademie ve složení: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., prof. MUDr. Petr Husa, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA., doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. a MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.

Jednotlivé výukové bloky Akademie budou akreditovány podle standardních pravidel ČLK. Každý účastník bloku obdrží po ukončení programu certifikát o účasti. Zájemci se mohou hlásit na jednotlivé bloky podle svého výběru, a to i jednotlivě. Frekventanti, kteří z nabízeného celkového počtu pěti bloků absolvují v průběhu roku 2020 alespoň čtyři, obdrží navíc diplom o absolvování celého ročníku Akademie.

Termíny, místa konání a odborní garanti jednotlivých bloků

B1: 21. - 22. února 2020, Doc. MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika hepatogastroenterologie IKEM

B2: 3.- 4. dubna 2020, MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., II. interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

B3: 5. - 6. června 202, Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

B4: 18. - 19. září 2020, Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno

B5: 6. - 7. listopadu 2020,Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha.

Kdo se může Akademie ČHS zúčastnit

Akademie ČHS je určena pro lékaře. Účast v roce 2020 není omezena žádným oborovým, kvalifikačním či věkovým kritériem. Počet účastníků v každém bloku Akademie ČHS 2020 určuje odborný garant.

Předpokladem je podání elektronické přihlášky do Akademie ČHS 2020, podané prostřednictvím on-line registračního formuláře dostupného na www.ces-hep.cz. Podmínkou přijetí přihlášky je zaplacení registračního poplatku.

Účastník Akademie ČHS 2020 - člen ČHS ČLS JEP
Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 2.500 Kč za pět bloků Akademie 2020 nebo 500 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2020. Ostatní náklady účasti v Akademii ČHS 2020 mu budou hrazeny z prostředků NF ČHS ČLS JEP.

Účastník Akademie ČHS 2020 - nečlen ČHS
Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 2.500 Kč za bloků Akademie 2020 nebo 500 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2020 a uhrazení souhrnné průměrné ceny dalších služeb souvisejících s účastí v Akademii ČHS 2020 ve výši 5.000 Kč za pět bloků Akademie 2020 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2020.

Součástí registračního poplatku a ostatních služeb je DPH ve výši platné sazby.

Elektronickou přihlášku do všech pěti bloků Akademie ČHS 2020 bude možné vyplnit a odeslat zde, od 15. ledna 2020.
Vzhledem ke kapacitně limitovanému počtu frekventantů v ročníku Akademie ČHS 2020 (orientačně maximálně 15 míst) budou přihlášky frekventantů přijímány v pořadí podle data doručení. Při souběhu doručených přihlášek bude rozhodovat kolegium Akademie ČHS.
Registrace přihlášek do všech pěti bloků Akademie ČHS 2020 bude ukončena 17. února 2020, při naplnění kapacity dříve.
Elektronickou přihlášku do jednotlivého bloku akademie 2020 je nezbytné odeslat nejpozději 5 dnů před termínem konání bloku zde. Přijetí je limitováno počtem účastníků v každém bloku Akademie ČHS. Přijetí do ročníku Akademie ČHS 2020, nebo přijetí do vybraného bloku Akademie ČHS 2020 bude každému frekventantovi písemně potvrzeno a současně obdrží od organizátora Akademie ČHS všechny další potřebné informace a instrukce. Registrace a přijetí do Akademie ČHS 2020 je platné zaplacením registračního poplatku a souvisejících paušálních nákladů. Zrušit účast v celém ročníku Akademie 2020, se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné do 20. února 2020, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.
Zrušit účast v jednotlivém bloku Akademie 2020 se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné nejpozději 5 dnů před začátkem bloku, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.

Informace o hotelovém ubytování a dalších sužbách a organizační detaily Akademie ČHS 2020 najdete v příslušné sekci na těchto webových stránkách.

Informace o Akademii ČHS 2020 budou na stránkách www.ces-hep.cz průběžně aktualizovány a doplňovány.

Vážení kolegové,

věřím, že Vás projekt Akademie ČHS 2020 zaujme a že tento zájem se odrazí na počtu podaných přihlášek. Těším se na shledání s Vámi a doufám, že letošní ročník Akademie ČHS bude nejméně tak úspěšný, jako ročníky předchozí a bude znamenat další zkvalitnění postgraduálního vzdělávání, které bude významně ovlivňovat rozvoj hepatologie v budoucích letech!

Mnoho úspěchů v novém roce 2020 přejí,

Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Předseda ČHS ČLS JEP

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Předseda Kolegia Akademie ČHS