Kongresy

XXVI. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2019 – Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem XXVI. pražských chirurgických dnů 2019 (dále jen „kongres“) je I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen pořadatel).
 2. Odborný program kongresu je připravován ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP a Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS.
 3. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 4. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 1. října 2019.
 5. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno
  do 15. října 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 6. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje – li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 7. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 8. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 9. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 10. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 11. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání XXVI. pražských chirurgických dnů 2019 zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete nejpozději do 1. října 2019 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do
15. října 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

INZERCE (REKLAMA) NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KONGRESU
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
CZK 8.000
TIŠTĚNÁ INZERCE (REKLAMA) V PROGRAMOVÉM SBORNÍKU KONGRESU
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6 na šířku, barva 4x4; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. října 2019
obálka (A5: 148 x 210 mm): str. 2, str. 3, str. 4 CZK 12.000
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm) CZK 10.000
vnitřní stránka (A6: 148 x 105 mm; na šířku) CZK 6.000
VÝSTAVNÍ PLOCHA S PŘÍSLUŠENSTVÍM
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 15. října 2019
výstavní plocha 3 m2
příslušenství: stůl, 1ks židle, 1 ks bezplatné vystav. registrace
CZK 9.000
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací
CZK 12.000
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací
CZK 15.000
výstavní plocha 8 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, el. přípojka 3 kW, 2 ks bezplatných vystav. registrací
CZK 20.000
výstavní plocha 10 m2
příslušenství: 2x stůl, 4x židle, el. přípojka 3 kW, 2 ks bezplatných vystav. registrací
CZK 25.000
PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ PLOŠNÉ REKLAMY
termín pro doručení objednávky:průběžně, nejpozději do 1. října 2019
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
CZK 6.000
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
CZK 10.000
DISTRIBUCE TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ ÚČASTNÍKŮM KONGRESU
termín pro doručení objednávky:průběžně, nejpozději do 1. října 2019
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům kongresu v rámci registrace
parametry: formát A4, max. 5 listů, 500 ks
CZK 4.000
FIREMNÍ SATELITNÍ SYMPOSIUM, SPONZOROVANÁ FIREMNÍ PŘEDNÁŠKA
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 1. září 2019; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor
firemní satelitní symposium
cena za symposium zahrnuje: čas 60 minut v programu, kongresové sály o 300 a 100 místech, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách a v Programovém bulletinu
CZK 40.000
firemní sponzorovaná přednáška 30 min.
cena za přednášku zahrnuje: čas 30 minut v programu, kongresové sály o 300 a 100 místech, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém bulletinu.
CZK 25.000
firemní sponzorovaná přednáška 15 min.
cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresové sály o 300 a 100 místech, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém bulletinu.
CZK 15.000

Ceny v této nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.

Online objednávkový formulář.

Stáhněte si PDF soubor s firemními nabídkami a vyplňovacím formulářem.