Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Závazné obchodní podmínky

XIX. KONFERENCE SGE ČGPS 2020 – ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Pořadatelem konference je Sekce gynekologické endoskopie ČGPS JEP.
 2. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor konference.
 3. Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 4. Objednávku musí objednatel doručit organizátorovi nejpozději do 30. září 2020. Dnem potvrzení objednávky tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 5. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.laparoskop.cz/sge2020 nebo v Programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 6. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 7. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnuta ani jinak postoupena třetí osobě.
 8. Cenu za objednanou inzerci, reklamu, výstavní plochu nebo firemní prezentaci musí objednatel organizátorovi uhradit na základě faktury organizátora, dle data splatnosti, nejpozději však do 15. října 2020. Neuhrazené objednávky budou dnem 16. říjnem 2020 bez náhrady zrušeny.
 9. Zruší-li však objednatel objednávku nebo její část:
  • do 15. října 2020, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace;
  • 16. října 2020 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 11. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 12. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.