Kongresy

9. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

  1. Pořadatelem 9. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP 2018 (dále jen konference) je Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP (dále jen pořadatel).
  2. Organizátorem konference je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
  3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 11. ledna 2018.
  4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 18. ledna 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
  5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu splatnosti za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3 těchto Závazných pravidel.
  6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
  7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
  8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 30 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
  9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
  10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Ceny uváděné v této nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.
Oprávněným pro vyřizování objednávek podle této nabídky je Congress Prague, organizátor konference.
Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou objednávku zašlete nejpozději do 11. ledna 2018 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 18. ledna 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100; IBAN: CZ7801000000007465090247; SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX; Banka: Komerční banka, a.s., Praha 10, Jabloňová 8/2992, Česká republika.

FIREMNÍ REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE KONFERENCE
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
termín:
reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
Umístění na hlavní stránce prezentace
parametry podkladů: statický obrázek, animace nebo flash banner, full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB s aktivním linkem na web objednatele, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
5.000,-
FIREMNÍ REKLAMA V PROGRAMOVÉM SBORNÍKU
parametry podkladů: formát A5, CMYK, 300 DPI, fonty převedené do křivek, 5mm na spad, barva.
termín pro dodání podkladů:
do 11. ledna 2018.
Obálka: str. 2, str. 3, str. 4
10.000,-
Vnitřní stránka
6.000,-
VÝSTAVNÍ PLOCHA NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ
Konečný termín pro doručení objednávky: do 11. ledna 2018. Součástí přidělené výstavní plochy je příslušenství dle rozpisu v nabídce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí dle data doručení.
Výstavní plocha 3 m2;
Příslušenství: 1 ks vystavovatelských registrací, stůl, jedna židle
6.000,-
Výstavní plocha 4 m2;
Příslušenství: 2 ks vystavovatelských registrací, stůl, dvě židle
10.000,-
Výstavní plocha 6 m2;
Příslušenství: 2 ks vystavovatelských registrací, stůl, dvě židle
12.000,-
Výstavní plocha 8 m2;
Příslušenství: 2 ks vystavovatelských registrací, stůl, dvě židle, elektrická přípojka 3kW
16.000,-
OSTATNÍ PREZENTACE NA KONFERENCI
Konečný termín pro doručení objednávky: do 11. ledna 2018.
Umístění reklamního banneru před vchodem do konferenčního sálu;
(velikost max. 2 m2)
3.000,-
Umístění reklamního banneru v konferenčním sále;
(velikost max. 2 m2)
6.000,-
Distribuce dodaných tištěných inzertních materiálů prostřednictvím registrace ;
parametry: max. formát A4, max. počet listů 5 v sadě, počet sad 200
4.000,-
VLOŽENÉ FIREMNÍ SATELITNÍ SYMPOSIUM, SPONZOROVANÁ PŘEDNÁŠKA
Termín pro doručení objednávky:
průběžně, nejpozději do 4. ledna 2018. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí dle data doručení.
O zařazení do programu rozhodne koordinátor odborného programu konference.
Satelitní firemní symposium
parametry: časový prostor 30 min., konferenční sál 200 míst, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění, prezentace na webové stránce, prezentace v tištěných materiálech
25.000,-
Sponzorovaná přednáška;
parametry: časový prostor 10 min. ve vymezeném bloku odborného programu, konferenční sál 200 míst, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění, prezentace na webové stránce, prezentace v tištěných materiálech
10.000,-

Ceny v nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.

Stáhněte si PDF soubor s tiskovou verzí nabídek firemní prezentace

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ