Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení přátelé a partneři české hepatologie

Jménem výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci XLVIII. májových hepatologických dnů 2020, které se budou konat v novém náhradním termínu 28. - 30. října 2020 v Olomouci, a to v kongresových prostorách NH Collection Olomouc Congress.
Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy. 

Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace. 
Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Olomouci.

S úctou,
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., 
předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP 

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc., 
vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem XLVIII. májových hepatologických dnů 2020 (dále jen kongres) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP a Českou asociací sester (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 15. září 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 10. října 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, s odvoláním na závazná pravidla pořadatele a ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla v době konání XLVIII. májových hepatologických dnů 2020 zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy v době konání oficiálního programu kongresu. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor kongresového sborníku abstrakt
Sponzor – dodavatel kongresových tašek
Sponzor kongresového oběda
Sponzor občerstvení
Sponzor kongresové registrace

Pozice

Generální partner

Cena 165.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 15 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • plocha pro reklamu ve sborníku s abstrakty kongresu,
  parametry: formát A5 na výšku, barva, obálka, str. 2, 3, 4 nebo dvě strany formátu A5 ve vnitřním bloku;
 • plocha pro umístění 2 reklamních bannerů v kongresovém sále;
  parametry: max. 2 m2;
 • plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách;
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web generálního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
 • zařazení firemního satelitního symposia do odborného programu;
  parametry: vyhrazený čas 60 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění symposia na místě, rozhodnutí o zařazení do programu náleží koordinátorovi odborného programu kongresu;
 • 3 bezplatné registrace pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • 3 bezplatné vstupenky na kongresovou večeři pořádanou ČHS ČSL JEP;
 • zveřejnění pozice v Programu kongresu s logem generálního partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10;
 • projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 30 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena 85.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 10 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • plocha pro reklamu ve sborníku s abstrakty kongresu,
  parametry: formát A5 na výšku, barva, vnitřní strana tisku;
 • plocha pro umístění 1 reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
 • zařazení sponzorované přednášky do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 15 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, rozhodnutí o zařazení do programu náleží koordinátorovi odborného programu kongresu;
 • 2 bezplatné registrace pro účastníky pozvané hlavním partnerem,
 • 2 bezplatné vstupenky na kongresovou večeři pořádanou ČHS ČSL JEP;
 • zveřejnění pozice v Programu kongresu s logem hlavního partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5,
 • projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 10 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena 55.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • plocha pro reklamu ve sborníku s abstrakty kongresu,
  parametry: formát A6 na šířku, 5 mm na spad, barva, polovina vnitřní stránky;
 • plocha pro umístění 1 reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 1 m2;
 • plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
 • 1 bezplatná registrace pro účastníka pozvaného partnerem;
 • 1 bezplatná vstupenka na kongresovou večeři pořádanou ČHS ČSL JEP;
 • zveřejnění pozice v Programu kongresu s logem partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 3;
 • projekce dodaného logotypu v délce 5 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statický obrázek bez ozvučení.
Pozice

Mediální partner

Cena 35.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • plocha pro reklamu ve sborníku s abstrakty kongresu,
  parametry: formát A6 na šířku, 5 mm na spad, barva, polovina vnitřní stránky;
 • plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor kongresového sborníku s abstrakty

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 55.000 Kčna přípravu a výrobu Programového sborníku s abstrakty (tištěná verze, formát A5, registrace ISBN).

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner kongresu a umístění inzerce sponzora na vnitřní straně sborníku.
Pozice

Sponzor – dodavatel kongresových tašek

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje buď finanční příspěvek 35.000 Kč na pořízení tašek, nebo přímou dodávku 350 sad tašek pro účastníky kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner kongresu a umístění loga sponzora o velikosti 200 x 80 mm na přední straně tašky.
Pozice

Sponzor kongresového oběda

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 55.000 Kč na úhradu nákladů vybraného kongresového oběda pro účastníky kongresu dne 13., 14. nebo 15. května 2020.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner kongresu a umístění inzerce sponzora ve sborníku s abstrakty ve formátu A6 na šířku.
Pozice

Sponzor občerstvení

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 35.000 Kč na úhradu nákladů vybraného občerstvení pro účastníky kongresu v přestávce denního odborného programu 13., 14. nebo 15. května 2020.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner kongresu a umístění inzerce sponzora ve sborníku s abstrakty ve formátu A6 na šířku.
Pozice

Sponzor kongresové registrace

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 35.000 Kč na pořízení registračních průkazů se závěsnými šňůrami v počtu 350 sad pro účastníky kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner kongresu a umístění loga sponzora na zadní straně registračního průkazu.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (sponzora) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (sponzorem) a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím nebo sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (sponzorských) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo sponzorské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou sponzor a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (sponzor) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner (sponzor) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o., To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.

   Formulář