Kongresy

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Hotelové ubytování

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ – POPLATEK Z POBYTU – UPOZORNĚNÍ ORGANIZÁTORA

Dne 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o místních poplatcích“) se ruší původní poplatek z ubytovací kapacity a nahrazuje se poplatkem z pobytu.

Dle Zákona o místních poplatcích a obecně závazných vyhlášek obcí o místním poplatku z pobytu jsou ubytovací zařízení v obcích povinny, za podmínek stanovených ve výše uvedených právních předpisech, vybírat poplatek z pobytu (přesnou výši poplatků stanovují obce) na osobu a den, od poplatníka, tzn. od ubytovaného. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvíce 60 po sobě jdoucích kalendářních dní u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášena.

Poplatníkem je fyzická osoba, která v obci pobývá za účelem krátkodobého pobytu za úplatu. Pro účely tohoto zákona se krátkodobým pobytem rozumí pobyt délce nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Důvod pobytu není rozhodující.

Ze zákona jsou vyjmuty osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci, osoby mladší 18 let, osoby hospitalizované, osoby vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající osobu, osoby v zařízeních poskytující sociální služby, osoby v ústavní péči, atd.

Pro účely této vzdělávací akce je poplatek z pobytu zahrnutý v ceně ubytování.